กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

h 5กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

AA 4455

               เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในพิธี   วางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพ

                โดยมี นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงานเป็นผู้แทนนำข้าราชการกรมการข้าว เดินทางเข้าสักการะพร้อมวางพวงมาลาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

            นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   ได้ทรงก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) เพื่อดำเนินการควบคุมการทำไม้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการอนุญาตให้ทำไม้ จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 121 ของกรมป่าไม้ ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน

            อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีบทบาทกับการพัฒนาข้าวไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”

“อำนาจแลความสมบูรณ์มิได้มีแก่ประเทศที่มีอาณาเขตรกว้างขวาง อำนาจแลสมบูรณ์ย่อมมีแก่ประเทศที่เจริญด้วยการกสิกรรมแลพานิชการ 
ดังนั้น จะเป็นการยากเพียงใดก็ดีจะพยายามให้การกสิกรรมแลพานิชการ
เจริญขึ้นให้ได้ เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์เป็นที่ตั้งแห่งกำลัง กำลังย่อมเป็นที่ตั้งแห่งอำนาจ

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อคราวเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแสดงกสิกรรมแลพานิชการ ครั้งที่ 1

ที่ สระปทุมวัน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2453

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มปฏิรูปแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวที่ส่งผลและประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการโดยการยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อสนับสนุนด้านการผลิต ปรับปรุงคุณภาพและการค้าข้าว รวมทั้งยกเลิกระบบศักดินา สร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวนา ขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่ รวมทั้งนำเครื่องจักรไถนามาทดลอง การเลิกทาสส่งผลให้เพิ่มแรงงานในการผลิตข้าว การนำข้าวพันธุ์ดีจากต่างประเทศมาทดลองปลูก มีการจัดประกวดพันธุ์ข้าว สนับสนุนการค้าข้าวโดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลข เพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งลำเลียงผลผลิตข้าว การวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตราธิการเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการในกรม กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ รวมทั้ง พระราชทานทุนเล่าเรียนให้ไปศึกษาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ยังต่างประเทศ

                            นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน