สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2560 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

h004 sสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2560  ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

 ให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2560

ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

mm AA 44 s

m2 s

            เมื่อวันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว, ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 50 ศูนย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยนำไปถวาย ณ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

            โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ คณะสงฆ์ภาค 17 เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ วัดกะพังสุรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

            วัดกะพังสุรินทร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2440ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2480 และผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ ภายในวัดมีพระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เสาไม้ฝาก่ออิฐถือปูน หลังคาหน้าจั่วต่างๆ ระดับสองชั้น ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2542

            วัดกะพังสุรินทร์เป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมสหประชาสรรค์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา  วันอาทิตย์อีกด้วย

            ในการนี้กรมการข้าวได้ถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดยสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเพื่อถวายเป็น     พระราชกุศล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,122,434.24 บาท และได้สรุปรายงานกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดย สรุปกิจกรรมดังนี้

                 - ถวายบำรุงและบูรณะพระอารม เป็นจำนวนเงิน 672,902.24 บาท

                 - ถวายพระภิกษุ – สามเณร เป็นจำนวนเงิน 101,000 บาท

                 - บำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม และศูนย์ศึกษาวันอาทิตย์ เป็นจำนวนเงิน        60,000 บาท

                 - บำรุงโรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์ และมูลนิธิกะพังสุรินทร์ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท เป็นต้น

            จึงประกาศเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว  : รายงาน