กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการจัดภูมิสถาปัตยกรรม แปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

h 44กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการจัดภูมิสถาปัตยกรรม แปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการจัดภูมิสถาปัตยกรรม 
แปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

m 001s

m 002 s 

            เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

            ซึ่งคณะผู้ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ประกอบด้วย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรี และ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น สืบเนื่องจาก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ทำการออกแบบพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยึดคติความเชื่อแต่โบราณราชประเพณี คำนึงความสวยงาม สมพระเกียรติ  โดยถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ  ที่โดดเด่นที่คัดมาจาก 4,000 กว่าโครงการ มาจัดแสดงผ่านการก่อสร้างและปรับแต่งภูมิทัศน์ ทั้งนี้ กรมการข้าวได้รับการประสานงานจากกรมศิลปากรให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาในการจัดภูมิสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับแปลงนาข้าวรอบพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริที่จะนำมาแสดงบริเวณพื้นที่ด้านนอกรั้วราชวัติทางทิศเหนือทางเข้าออกหลักของพระเมรุมาศ ซึ่งมีการออกแบบจัดแสดงแปลงนา โดยมีขอบคันนาออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลขเก้าไทยสีดินทองเพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี  
       กรมศิลปากรต้องการให้ข้าวที่นำมาปลูกในแปลงนานั้นเป็นพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม และแสดงถึงการเจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะต่างๆ ตั้งแต่ต้นกล้า แตกกอ และออกรวง กรมการข้าวจึงให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแปลงนา ว่า ควรจะใช้กลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ ระยะต้นกล้า คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นตัวแทนของข้าวภาคกลางซึ่งนิยมปลูกกันมาก ถือเป็นข้าวพรีเมี่ยมเป็นที่ต้องการของตลาด ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650 - 774 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกแล้วจะมีทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขนเหมาะที่จะนำมาจัดแสดงในระยะต้นกล้า
       สำหรับระยะแตกกอได้แนะนำให้ปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นตัวแทนของข้าวในภาคอีสานและเหนือที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์นี้กันมากถึง 1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ หรือ ราว 25 ล้านไร่ เป็นพันธุ์ข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้ผู้บริโภคในต่างประเทศรู้จักข้าวไทยเรื่องคุณภาพการหุงต้มที่อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม เมื่อนำมาจัดแสดงระยะแตกกอ จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากลำต้น ตอบโจทย์ที่ต้องการให้แปลงนาที่จัดแสดงมีกลิ่นหอม  
       ส่วนระยะออกรวง คือ พันธุ์ข้าว กข 31 หรือพันธุ์ปทุมธานี 80 เป็นพันธุ์ข้าวที่ตั้งชื่อเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสในหลวง ร.๙ พระชนมายุครบ 80 พรรษา มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่ออยู่ในระยะออกรวงจะชูรวงสวยงาม ไม่โน้มรวงลงกับพื้นเหมือนพันธุ์อื่นๆ ในการจัดแสดงครั้งนี้จะนำข้าวที่อยู่ในระยะพลับพลึงเกือบเป็นสีเหลืองทอง มาจัดแสดงในแปลงนา

            “ในหลวง ร.๙ ทรงห่วงใยและช่วยเหลือชาวนา พระราชทานแนวพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ใหม่ ทรงมีพระราชดำรัสข้าวคือชีวิต ข้าวต้องปลูก ซึ่งข้าว 3 สายพันธุ์ในการจัดแสดงครั้งนี้ล้วนใช้พื้นที่ทดลองและขยายพันธุ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจนเกิดสายพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก ทำให้ชาวนามีรายได้มั่นคง มีความร่มเย็นเป็นสุข และสร้างชื่อเสียงให้ชาวต่างชาติรู้จักข้าวไทย ช่วงพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค.นี้ จะเป็นทุ่งรวงทองงามสง่าด้วยพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ

            ด้านการดูแลรักษาต้นข้าวในแปลงนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงามนั้น กรมการข้าวได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว นักวิชาการโรคพืช นักกีฎวิทยา นักวิชาการเกษตร เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบการดูแลรักษาต้นข้าวในแปลงนา ทั้งด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้านปฐพีวิทยา การตรวจคุณภาพดินและน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยถือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายประมาณช่วงเดือนธันวาคม  

สร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน