กรมการข้าวจัดโครงการ Team Integration (คุยกันฉันท์พี่น้อง)

Hกรมการข้าวจัดโครงการ Team Integration (คุยกันฉันท์พี่น้อง)

36598855

                     วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ได้เข้าร่วมโครงการTeam Integration ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานภายในกรมการข้าว รวมถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานภายในกรมฯซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการข้าว เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว