MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

hmm 004sMOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

mm 004s

           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องพญาแล  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ซื้อข้าวกับกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และนาแปลงใหญ่  โดยได้เจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำบันทึกข้อตกลงรับซื้อผลผลิตข้าว(MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์สามส่วน ตำบลสามส่วน  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  โดยนางสาวทองสุข  ผลไทย  ประธานวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้แทน กับบริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ที่ร่วมลงนามMOUนี้เป็น 1 กลุ่มใน  42  กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ในการประชุมการเชื่อมโยงครั้งนี้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของรัฐบาล และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร  เพราะสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น500 บาท/ตัน  และมีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน

            ด้านนายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวมีคุณภาพขายได้ราคาว่า  ก่อนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรควรปล่อยน้ำออกจากนาก่อน 10-15วัน เพื่อให้ข้าวสุกพร้อมกัน  หากเป็นพันธุ์ข้าวหอมควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่ข้าวมีอายุ28-35วันหลังออกดอกเพราะเป็นช่วงที่ข้าวมีกลิ่นหอมสูงสุด  ส่วนการตากนั้นควรตาก 2-3 แดด เพื่อให้ความชื้นอยู่ในระดับ 14% และในระหว่างการตากควรกลับข้าวด้านล่างขึ้นด้านบนด้วย และหากยังไม่ต้องการขายให้เก็บไว้ในยุ้งฉางที่แห้งและเย็นซึ่งจะทำให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวมีคุณภาพ

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ