MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 41 กลุ่ม ผู้ประกอบการ 8 ราย ปริมาณข้าว 3 พันตัน

hmm 001MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์  และข้าวGAP ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 41 กลุ่ม ผู้ประกอบการ 8 ราย ปริมาณข้าว 3 พันตัน

    mm 001s

mm 002 saa

mm 003 s   

           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพล ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร  โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ  ให้การต้อนรับ  ในการนี้ นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว  และคณะจากกรมการข้าวร่วมด้วย

             นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำบันทึกข้อตกลงรับซื้อผลผลิตข้าว(MOU)  ว่า  ในวันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP  ครบวงจร  โดยเชื่อมโยงเกษตรกรจำนวน ๔๑ กลุ่ม  กับผู้ประกอบการ 8 ราย  รวมปริมาณข้าว 3,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าวกข6 ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวคุณภาพและการตลาดข้าวครบวงจร

             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า  ตลาดข้าวอินทรีย์เป็นตลาดที่มีอนาคตมีความต้องการของตลาดสูงประมาณ 50,000 ตัน  แต่ยังสามารถทำตลาดได้ในปริมาณน้อย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้หากลไกด้วยการดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจรขึ้น  ปีแรกตั้งเป้ารับสมัคร  300,000ไร่  และให้ครบ1ล้านไร่ภายใน 3 ปี  จะทำให้ใน5ปีมีผลผลิตข้าวอินทรีย์จากพื้นที่  5ล้านไร่ อย่างไรก็ตามขณะนี้รู้สึกพึงพอใจมากต่อโครงการนี้ที่ในปีแรกมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก  แต่มีบางรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงและเริ่มใหม่ ทั้งนี้การดำนินการต้องมีระบบและกระบวนการจัดการที่ดี

               ด้านนายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรณีที่เกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจเป็นเพราะปีนี้เป็นปีแรก การดำเนินงานหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกแล้ว  อีกทั้งต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การผลิตข้าวอินทรีย์ 5ข้อในปีแรก เช่น  เรื่องความเหมาะสมของพื้นที่  มีแหล่งน้ำที่น่าเชื่อถือ  มีการงดใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และมีการบันทึกการจัดการ  ซึ่งปีนี้ไม่ผ่านก็สามารถปรับปรุงแก้ไขและประเมินใหม่ในปีหน้าต่อไปได้