รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

IMG 7718รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐001

02

เช้าวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีเข้าผู้อำนวยการจากศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว และข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน290ราย โดยได้รับเกียรติจาก นางอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลางเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                            นายวชิรวิทย์ บุญสุข ภาพ/ข่าว