อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เพื่อติดตามการขนย้ายกระถางข้าว ระยะต้นกล้าพันธุ์ปทุมธานี 1 รอบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

S 12197998อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เพื่อติดตามการขนย้ายกระถางข้าว ระยะต้นกล้าพันธุ์ปทุมธานี 1 รอบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

 

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เพื่อติดตามการขนย้ายกระถางข้าว ระยะต้นกล้าพันธุ์ปทุมธานี 1
รอบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

collage1

collage2

             วันที่ 16 ก.ย.60  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ทีมงานจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ที่ผนึกกำลังในการขนย้ายกระถางข้าว ระยะต้นกล้าพันธ์ุปทุมธานี 1 กว่า 10,000 กระถาง จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ซึ่งในวันนี้นับเป็นกระถางต้นข้าวชุดสุดท้ายที่ได้นำมาวางเรียงจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว รอบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และได้ร่วมวางเรียงกระถางต้นกล้าข้าว ซึ่งมีต้นข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1 จำนวน 9 ต้นต่อกระถาง ลงในส่วนหัวเลขเก้าไทยสีดินทอง ที่ได้ออกแบบเป็นเชิงสัญลักษณ์สื่อว่าพระเมรุมาศที่สร้างขึ้น ถวายให้กับในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี

             สำหรับในส่วนของแปลงนาข้าวทุกแปลงมีการนำดินที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริต่างๆ นำมาเป็นส่วนผสมของดินปลูกข้าวในพื้นที่ของแปลงนา ณ ที่นี้ โดยการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว จะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้สำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560