อธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

DSC 0698.5อธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

 

อธิบดีกรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงาน

“๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

m 222 s

m 333 s

            เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560  พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน“๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

    โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 5 ประสาน ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 70,000 ราย กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมแรงร่วมใจสนองนโยบายดังกล่าว และได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตรผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาและนำเอาแนวทางไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง

            ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 5 ประสานฯ และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้ง 17 ศูนย์ของของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดงาน “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปราชญ์เกษตรและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การนำผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศและผลิตผลที่ได้จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิม รวมทั้งยังมีการแจกผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร และกล้าพันธุ์พืชต่างๆ ภายในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร

    ในการนี้นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมร่วมกิจกรรม โยนกล้าดำนาปลูกข้าวในแปลงนา ร่วมกับนิสิต นักศึกษา - เกษตรกร ในครั้งนี้ด้วย 

                                                        

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน