กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ไทยแลนด์ 4.0

h 003กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ไทยแลนด์ 4.0

  

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ไทยแลนด์ 4.0

m 11.09.60 s

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560  นายกฤษณพงษ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา พร้อมมอบนโยบายแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี  

            โดยมีนายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้กับอาชีพการทำนา โดยพัฒนาให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีทักษะสูง สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้ โดยมีการศึกาษาค้นคว้า มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำ ยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตเชิงคุณภาพสูง  มีต้นทุนต่ำ เน้นการทำเกษตรแบบยั่งยืนและช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ ทั้งนี้ ได้เน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งที่จะสามารถทำให้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกระจายไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ใช้ตรงตามความต้องการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปีงบประมาณ 2561  โดยจะดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (เน้นการตลาดนำการผลิต) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความแปรปรวนของราคาข้าว และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทางกองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ให้ความสำคัญและนำมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีกิจกรรมดังนี้

            1. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนาของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว

            2. การบรรยาย เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยนายวิลาศ วิชญะเดชา ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ

และการนำเสนอผลงานวิชาการของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

            - การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ปี 2557-2558

            - การศึกษาน้ำหนัก 1,000 เมล็ด และน้ำหนักต่อปริมาตรของเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนและหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ระหว่างปี 2553-2558

            - การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าว กข31 (ปทุมธานี 80) ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ปี 2556-2557

            - การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการต่อข้าว กข22 ที่ปลูกจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและทิศทางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยที่ปรึกษากรมการข้าว ท่านชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ

...เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเมล็ดพันธุ์ให้ก้าวหน้าต่อไป

                                                           นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน