อธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

h 001อธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว

ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

m 001 s

m 002 s

            เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการและคณะทำงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สืบเนื่องจากกรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดทำพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอความอนุเคราะห์กรมการข้าวในการจัดทำแปลงนาข้าวในงานภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ จำนวน 5 แปลง

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริที่จะนำมาแสดงบริเวณพื้นที่ด้านนอกรั้วราชวัตรทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทางเข้าออกหลักของพระเมรุมาศ โดยได้ออกแบบจัดแสดงแปลงนามีขอบคันนาซึ่งเป็นการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลขเก้าไทยสีดินทอง เป็นเชิงสัญลักษณ์สื่อว่าพระเมรุมาศที่สร้างขึ้นถวายให้กับในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีนั้น

กรมการข้าวได้ระดมทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวเพื่อวางแผนการเตรียมต้นข้าวเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้มีความสมบูรณ์  ตลอดจนดูแลรักษาให้คงสภาพความสวยงามเพื่อเปิดให้ประชาชน
เข้าถวายความอาลัยภายหลังพระราชพิธี รวมระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกรมการข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม และมีแสดงถึงการเจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะต่างๆ จำนวน 3 พันธุ์ ดังนี้ 

1) ระยะต้นกล้า อายุข้าว 15 วัน เริ่มเพาะกล้าวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 มีลักษณะทรงกอตั้ง

ใบสีเขียวขจีมีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ เป็นตัวแทนของข้าวภาคกลางซึ่งนิยมปลูกกันมาก โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
เป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูก

2) ระยะแตกกอ อายุข้าว 45 วัน เริ่มเพาะกล้าวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คือ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากลำต้น เป็นตัวแทนของข้าวในภาคอีสานและเหนือที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์นี้กันมาก 
โดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูก

3) ระยะออกรวง อายุข้าว 80 วัน เริ่มเพาะกล้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 คือ พันธุ์ข้าว กข31 หรือ พันธุ์ปทุมธานี 80 รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 เป็นพันธุ์ข้าวที่ตั้งชื่อเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุครบ 80 พรรษา มีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่ออยู่ในระยะออกรวงจะชูรวงสวยงาม ไม่โน้มรวงลงกับพื้นเหมือนพันธุ์อื่นๆ โดยในการจัดแสดงครั้งนี้จะนำข้าวที่อยู่ในระยะพลับพลึงเกือบเป็นสีเหลืองทองมาจัดแสดงในแปลงนา โดยศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูก

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้ใช้กระถางที่สั่งผลิตเป็นกรณีพิเศษเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายจัดเรียง สับเปลี่ยนในแปลงนา และวางแผนสำรองการเพาะปลูก 2 เท่าของปริมาณที่ใช้จริงสำหรับการคัดเลือกลักษณะต้นที่มีความสมบูรณ์ และรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด ควรเตรียมแผน 1 แผน 2 ...พร้อมทำงานผสานเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากเป็นการจำลองการปลูกในสภาพนาที่จัดทำตกแต่งขึ้นใหม่อย่างมีระบบแบบแผน

                      นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน