รมช.ชุติมา” ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ 3 โครงการสำคัญ เผยจังหวัดศรีสะเกษผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยง 28 ราย จับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม ทำ MOU แล้วจะรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จำน

Hรมช.ชุติมา” ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ 3 โครงการสำคัญ  เผยจังหวัดศรีสะเกษผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยง 28 ราย จับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม ทำ MOU แล้วจะรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จำนวน 8,291 ตัน  ซึ่งเป็นข้าวจากนาแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP จำนวน 7 กลุ่ม

page

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP ครบวงจร ว่า ในวันนี้ ( 25 สิงหาคม 60) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยในการตรวจแปลงนาอินทรีย์กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสำโรง หมู่ 7 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งในกลุ่มนี้มีสมาชิกเข้ารับการตรวจประเมิน 39 ราย  และในวันที่ 26 สิงหาคม 2560  จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายบ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  มีเกษตรกรสมาชิก 428  ราย พื้นที่ 3,149  ไร่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำลังเร่งผลักดันให้ทั้ง 3  โครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนี้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเพื่อชาวนามีรายได้เพิ่มและมั่นคงในอาชีพ โดยในปี 2560โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ดำเนินการพื้นที่ 54 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นที่ 308,103.98 ไร่ เกษตรกร 1,242 กลุ่ม 28,479 ราย  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 55,050 ราย พื้นที่ 750,448 ไร่ รวม 748 แปลง  โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ขณะนี้มีการทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่กับโรงสีและวิสาหกิจชุมชน จาก 56 จังหวัด 537 ราย แล้ว  โดยมีความต้องการข้าวมากกว่า 8.8 ล้านตัน ในส่วนของข้าวมาตรฐาน GAP จากนาแปลงใหญ่ มีการเชื่อมโยงตลาดแล้ว เกษตรกร 30 กลุ่ม พื้นที่ 18,829 ไร่ และข้าวอินทรีย์ เชื่อมโยงตลาดแล้ว 66 กลุ่ม พื้นที่ 7,457 ไร่

               รมช.เกษตรฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  13 อำเภอ 37 กลุ่ม 919 ราย พื้นที่ 10,876.86 ไร่ โครงการนาแปลงใหญ่ จำนวน 5,382 ราย พื้นที่ 70,300 ไร่ รวม 22 แปลง โดยแบ่งเป็น ศูนย์ข้าวชุมชน 16 แปลง และเป็น ศพก. 5 แปลง และโครงการเชื่อมโยงซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 28 ราย โดยจับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม จำนวน 147,656 ไร่ จัดทำ MOUแล้ว มีการประมาณการรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จำนวน 8,291 ตัน  ซึ่งเป็นข้าวจากนาแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP จำนวน 7 กลุ่ม

               “ขณะนี้กรมการข้าวกำลังเร่งตรวจประเมินแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน โนนคูณ ยางชุมน้อย อุทุมพรพิสัย และอำเภอเมือง
ศรีสะเกษ จำนวน 17 แปลง ในระหว่างวันที่ 25
– 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินของกรมการข้าว จะตรวจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน  5 ข้อกำหนด ได้แก่ พื้นที่ปลูก แหล่งน้ำ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ส่วนโครงการนาแปลงใหญ่นั้นกรมการข้าวได้ส่งเสริมการลดต้นทุน ด้วยการสนับสนุนให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี และให้ยืมเครื่องหยอดข้าว รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ สนับสนุนการรวมกลุ่ม และตรวจรับรองมาตรฐาน GAP” รมช.ชุติมากล่าว

               อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่  หรือโทรสายด่วน
หมอข้าว 1170 กด 4