กรมการข้าวจัดเสวนาและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในงานสัมมนาผลการดำเนินงาน 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2560

134837กรมการข้าวจัดเสวนาและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในงานสัมมนาผลการดำเนินงาน 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2560

 

 

กรมการข้าวจัดเสวนาและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

ในงานสัมมนาผลการดำเนินงาน 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2560

555555

วันที่ 22กันยายน 2559 ในการสัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “8ปี กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ” โดย นายปรีชา นวลเป็นใย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. และในภาคบ่าย จัดการเสวนาหัวข้อ “ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปี 2559 และแนวทางแก้ไข”โดย ผู้อำนวการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นางวิไล ปาละวิสุทธิ์ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นางวรรรพรรณ จันทร์ลาภา ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และนางสาวศรีสกุล ทำดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายกู้เกียรติ สร้อยทอง ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นผู้ดำเนินรายการ