กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว ปี 2559 เน้นเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว

IMG 0068กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว ปี 2559 เน้นเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว

กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว ปี 2559

เน้นเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว

 page

วันที่ 13 กันยายน 2559 กรมการข้าว ได้ร่วมกับเขตคลองสามวา โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) และศูนย์ข้าวชุมชนเขตคลองสามวา จัดงาน ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว ปี 2559เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านการทำนา สาธิตวิธีบูชาแม่โพสพ เรียนรู้การดูแลรักษาข้าวในแปลงนา ซึ่งถือเป็นการสร้างค่านิยมที่ดี แก่เยาวชนต่อข้าวไทย โดยมี นายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมภายในงาน “ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว” นอกจากการให้ความรู้เรื่องการทำนาและการฝึกปฏิบัติในแปลงนาแล้ว ยังจัดการสาธิตให้ผู้ร่วมงานได้ชมและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า การปักดำ การโยนข้าวงอก ที่สื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว โดยใช้วิธีเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับรู้ถึงความยากลำบาก ความอุตสาหะวิริยะของชาวนาที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมาก “กว่าจะได้ข้าวสักเมล็ด” ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกของเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อข้าวและชาวนาต่อไป