อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจาย และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

h 8.09.59อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจาย และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจาย
และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

h 8.09.59 s

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจายและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายวินัย ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจายและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ 2559/60 จำนวน 8 โครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่

 1. การตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศไทย
 2. การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการลดต้นทุนการปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการรมฟอสฟีนกำจัดผีเสื้อข้าวเปลือก
 4. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 5. การลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดความร้อนด้วยเคตตาไลติกคอนเวนเตอร์
 6. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
 7. การพัฒนาระบบการเข้ารหัสบาร์โค้ดเพื่อการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
 8. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้เครื่องหยอดเมล็ดของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

และสรุปผลวิจัยที่ดำเนินการแล้ว

 1.  การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการเลือกใช้เมล็ดข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
 2. การยอมรับการใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยวิธีเปียกสลับแห้งของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตรครบวงจร ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2558
 3. ผลของน้ำท่วมฉับพลันต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว Indica และ Japonica

นายสุรชัย ดีรื่น / ภาพ

นางสาวพิมพกานต์ พุทธศิริ / ข่าว