กรมการข้าวจัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก” หวังผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษตลอดห่วงโซ่

h 7.09.58กรมการข้าวจัดการอบรมหลักสูตร“การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก”หวังผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษตลอดห่วงโซ่

กรมการข้าวจัดการอบรมหลักสูตร

“การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก”

หวังผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษตลอดห่วงโซ่

7.09.58 s

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 8.30 น. นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกสามารถบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษและผลผลิตข้าวได้ตลอดห่วงโซ่

            นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการี่จะบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้กลุ่มผู้ผลิตข้าวต้องปรับระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ ทั้งนี้นอกจากจะต้องมีการวางระบบการผลิตข้าว ตั้งแต่กระบวนการปลูก การเตรียมเมล็ดพันธุ์ สภาพพื้นที่ การแปรสภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่ดีแล้ว ผู้ผลิตควรรู้และเข้าใจกระบวนการด้านการตลาดทั้งตลาดในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ สร้างโอกาส และช่องทางการตลาดได้มากขึ้น ดังนั้นจากความสำคัญดังกล่าว กรมการข้าวจึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก”ขึ้นเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้เป็นแนวทางนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการข้าวคุณภาพพิเศษสามารถนำหลักเกณฑ์ต่างๆในการส่งออกข้าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้

            ด้าน นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครังนี้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง และข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอและจีไออียู เป็นข้าวที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติพิเศษ มีอัตลักษณ์เฉพาะ และปลูกในพื้นที่จำเพาะ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ เข้าสู่ระบบการตรวจรับรองข้าวด้วยมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข้าวตลาดเฉพาะ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ จะเน้นการให้ความรู้ด้านการส่งออกข้าวโดยวิทยากรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและส่งออก ดังนี้

  1. การบรรยายหัวข้อ “มาตรฐานข้าวเพื่อการส่งออก” โดยกรมการค้าภายใน
  2. การบรรยายหัวข้อ “กฎ ระเบียบ การส่งออกข้าว” โดยกรมการค้าต่างประเทศ
  3. การบรรยายหัวข้อ “ระบบการควบคุมตรวจสอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  4. การบรรยายหัวข้อ“การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพ”โดยNTP Consultant Group

           

 นายสุรชัย ดีรื่น / ภาพ

นางสาววริศรา ทรัพย์เกษม / ข่าว