เกี่ยวกับหน่วยงาน

 06
แผนปฎิบัติราชการกรมการข้าว
 
วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
 • พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
 • วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
 • การวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • การเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการวิชาการและสังคมที่เป็นเลิศ
 • การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน
 • การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ
 
แผนปฎิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
วิสัยทัศน์
 • เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน
 
พันธกิจ
 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
 • พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร
 • พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
 
07

 

 

วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของกรมการข้าว (Core Value)
RICE
 
R
 = Responsibility
 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
I
 = Integrity
 หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
C
 = Credibility
 หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ
E
 = Excellence
 หมายถึง เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ