เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ งวดที่ 1 26 April 2562 124
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ พ.ศ.2562 24 April 2562 290
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินรายได้จากการทดสอบพันธุ์ข้าว พ.ศ.2562 24 April 2562 92
โอนเงินค.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศฯ งวด 2/1 22 April 2562 121
โอนเงิน ค.ความร่วมมือกรมการข้าว - IRRI GORIGAP PRO 03 April 2562 152
โอนเงิน ค.Rhizo-Rice:a nover idoetype for deeper rootsฯ งวดที่ 4 03 April 2562 209
โอนเงิน ค.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพฯ ระยะที่ 2 (ปีที่3) งวดที่ 1 03 April 2562 246
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ (ปีที2) งวดที่ 1 03 April 2562 126
โอนเงิน ค.การจัดการเพื่อักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต ปีที่ 2 (ค่าครุภัณฑ์) 03 April 2562 137
โอนเงิน ค.การตรวจติดตามการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเพื่อความปลอดภัยในสินค้าข้าว (ค่าครุภัณฑ์) 03 April 2562 237