เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ พ.ศ.2562 24 เมษายน 2562 46
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินรายได้จากการทดสอบพันธุ์ข้าว พ.ศ.2562 24 เมษายน 2562 36
โอนเงินค.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศฯ งวด 2/1 22 เมษายน 2562 62
โอนเงิน ค.ความร่วมมือกรมการข้าว - IRRI GORIGAP PRO 03 เมษายน 2562 81
โอนเงิน ค.Rhizo-Rice:a nover idoetype for deeper rootsฯ งวดที่ 4 03 เมษายน 2562 132
โอนเงิน ค.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพฯ ระยะที่ 2 (ปีที่3) งวดที่ 1 03 เมษายน 2562 80
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ (ปีที2) งวดที่ 1 03 เมษายน 2562 67
โอนเงิน ค.การจัดการเพื่อักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต ปีที่ 2 (ค่าครุภัณฑ์) 03 เมษายน 2562 75
โอนเงิน ค.การตรวจติดตามการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเพื่อความปลอดภัยในสินค้าข้าว (ค่าครุภัณฑ์) 03 เมษายน 2562 133
โอนเงิน ค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมฯ (งวดที่ 3/1,3/2) 03 เมษายน 2562 91