เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงิน ค.พัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นฯ 13 May 2562 79
โอนขายบิล ศวข.ปทุมธานี 13 May 2562 72
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 10 May 2562 76
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ งวดที่ 2/2 07 May 2562 83
โอนขายบิล โครงการการพัฒนาระบบประเมินผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวฯ ค่าครุภัณฑ์ 03 May 2562 91
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 May 2562 86
โอนเงิน ค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ 30 April 2562 123
โอนเงินค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศฯ ปีที่ 2 งวดที่ 1 ศวข.ราชบุรี 30 April 2562 88
โอนเงินฝากคลัง ค.วิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ฯ ของศสส. จำนวน 3 โครงการ 26 April 2562 115
โอนเงิน ค.โครงการการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และสมบัติในการย่อยของข้าวนุ่มฯ 26 April 2562 91