เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ปรับบัญชีคชจ.อื่น ค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ 26 สิงหาคม 2562 11
โอนเงินค.การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางฯ งวดที่ 1 ให้ศวข.ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562 15
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของศวข.เชียงราย จากรหัสบัญชี 10901 คืนรหัสบัญชี 10789 26 สิงหาคม 2562 16
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 กรกฎาคม 2562 29
โอนเงินค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ ให้ ศวข.สกลนคร 02 กรกฎาคม 2562 24
โอนขายบิลเงินฝากคลัง ศวข.ปทุมธานี รหัส 10789 เข้า รหัส 10904 29 พฤษภาคม 2562 57
ขออนุมัติโอนเงินฝากคลัง จาก ศสส ไปตั้งจ่ายที่ กรข 27 พฤษภาคม 2562 60
โอนเงินการทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ 14 พฤษภาคม 2562 68
โอนเงิน ค.พัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นฯ 13 พฤษภาคม 2562 58
โอนขายบิล ศวข.ปทุมธานี 13 พฤษภาคม 2562 52