เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ปรับปรุงเงินฝากคลัง จากรหัสบัญชี 10901 คืนรหัสบัญชี 10904 ของศวข.ปราจีนบุรี 26 August 2562 57
โอนขายบิลค่าบริการวิชาการค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ให้ ศวข.ปทุมธานี 26 August 2562 43
ปรับบัญชีคชจ.อื่น ค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ 26 August 2562 50
โอนเงินค.การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางฯ งวดที่ 1 ให้ศวข.ปทุมธานี 26 August 2562 59
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของศวข.เชียงราย จากรหัสบัญชี 10901 คืนรหัสบัญชี 10789 26 August 2562 65
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 July 2562 90
โอนเงินค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ ให้ ศวข.สกลนคร 02 July 2562 58
โอนขายบิลเงินฝากคลัง ศวข.ปทุมธานี รหัส 10789 เข้า รหัส 10904 29 May 2562 121
ขออนุมัติโอนเงินฝากคลัง จาก ศสส ไปตั้งจ่ายที่ กรข 27 May 2562 99
โอนเงินการทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ 14 May 2562 120