เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนขายบิลค่าบริการวิชาการค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ให้ ศวข.ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562 4
ปรับบัญชีคชจ.อื่น ค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ 26 สิงหาคม 2562 8
โอนเงินค.การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางฯ งวดที่ 1 ให้ศวข.ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562 10
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของศวข.เชียงราย จากรหัสบัญชี 10901 คืนรหัสบัญชี 10789 26 สิงหาคม 2562 6
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 กรกฎาคม 2562 26
โอนเงินค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ ให้ ศวข.สกลนคร 02 กรกฎาคม 2562 19
โอนขายบิลเงินฝากคลัง ศวข.ปทุมธานี รหัส 10789 เข้า รหัส 10904 29 พฤษภาคม 2562 49
ขออนุมัติโอนเงินฝากคลัง จาก ศสส ไปตั้งจ่ายที่ กรข 27 พฤษภาคม 2562 55
โอนเงินการทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ 14 พฤษภาคม 2562 61
โอนเงิน ค.พัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นฯ 13 พฤษภาคม 2562 52