แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62

1.โครงการเทคโนลียีการเก็บรักษาข้าวจาปอนิกาเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์และการบริโภค  ...คลิก

2. โครงการการจัดทำศักยภาพการผลิตข้าวของพื้นที่นาร้างในเขตพัฒนาพิเศษเพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ...คลิก

3.โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้   ...คลิก

4.โครงการการศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวชนิดใหม่ ที่มีแนวโน้มความเสียหายต่อผลผลิตข้าว  ...คลิก