แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62

1.  โครงการพัฒนาการผลิตข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ปี 2)  ...คลิก

2.  โครงการการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว (ปี 2)  ...คลิก

3.  โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความสามารถสูงในการแข่งขันกับวัชพืช
     ระยะที่ 2  ...คลิก

4.  โครงการการติดตามสถานการณ์การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร
     และการประเมินการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรในสินค้าข้าว   ...คลิก