โอนเงินค.การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางฯ งวดที่ 1 ให้ศวข.ปทุมธานี

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก