แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2561 วันที่ 12 พ.ย. 61

1. โครงการการจัดทำระบบศูนย์กลางการให้บริการ e-Service ในการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวในรูปแบบ Platform as a service 

 

2. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล

 

3. โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center)

 

4. โครงการการพัฒนาวัสดุอ้างอิงภายในเพื่อประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ดิน (ปีที่ 2)

 

5. โครงการการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว

 

6. โครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 

7. โครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น

 

8. โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรเฉพาะพื้นที่

 

9. โครงการคุณภาพและความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตและนอกเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ

 

 

10. โครงการการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีบางชนิดที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งและโรคเมล็ดด่างของข้าว (ปีที่ 2)

 

11. โครงการการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้งและกาบใบเน่าของข้าว

 

12. โครงการการศึกษาความแปรปรวนของค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวพันธุ์ กข 43 และผลต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จากการบริโภคในระยะยาว