แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 1/2561 วันที่ 7 พ.ย. 61

1. โครงการการพัฒนาระบบประเมินผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวและแผนที่ผลผลิตข้าวระดับรายแปลง

 

2. โครงการการตรวจติดตามการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเพื่อความปลอดภัยในสินค้าข้าว

 

3. โครงการการจัดกลุ่มความหอมของข้าวด้วยยีนที่สัมพันธ์กับสารหอมระเหยเพื่อการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในข้าวพันธุ์รับรองของไทย

 

4. โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพิ่มปริมาณเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens แบคทีเรีย ปฏิปักษ์โรคเมล็ดด่างของข้าว

 

5. โครงการแหล่งพันธุกรรมยีนต้านทาน ความหลากหลายทางลักษณะการทำให้เกิดโรค และพันธุกรรมของประชากรเชื้อสาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาล และใบขีดโปร่งแสง เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 

6. โครงการการจำแนกองค์ประกอบของกลิ่นหอมในเมล็ดข้าวด้วยเทคนิค Gas Chromatography Olfactometry (GC-O)

 

7. โครงการฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของข้าวมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2) ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 

8. โครงการการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และสมบัติในการย่อยของข้าวนุ่มที่มีระดับค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่างกันระหว่างการเก็บรักษา