เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ "การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้" ที่ได้รับสนับสนุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข้าว 12 October 2563 132
โอนขายบิลค.การพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว ปีที่ 2 25 November 2562 407
โอนเงินค่าซ่อมแซมเครื่องสีข้าว ให้ศวข.ปทุมธานี 16 November 2562 93
โอนเงินรายได้ ตามมติครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 2562 08 November 2562 220
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62 08 November 2562 154
โอนขายบิลค.การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมฯ 01 November 2562 140
โอนขายบิลค.การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนฯ 29 October 2562 97
โอนขายบิลค.ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯคืนศวข.ปทุมธานี 09 October 2562 110
โอนขายบิลค.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปฯ (ปีที่ 3) 04 October 2562 122
โอนงปม.โครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2562 04 October 2562 684