เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 กรกฎาคม 2562 20
โอนเงินค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ ให้ ศวข.สกลนคร 02 กรกฎาคม 2562 11
โอนขายบิลเงินฝากคลัง ศวข.ปทุมธานี รหัส 10789 เข้า รหัส 10904 29 พฤษภาคม 2562 42
ขออนุมัติโอนเงินฝากคลัง จาก ศสส ไปตั้งจ่ายที่ กรข 27 พฤษภาคม 2562 47
โอนเงินการทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ 14 พฤษภาคม 2562 54
โอนเงิน ค.พัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นฯ 13 พฤษภาคม 2562 45
โอนขายบิล ศวข.ปทุมธานี 13 พฤษภาคม 2562 39
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 10 พฤษภาคม 2562 40
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ งวดที่ 2/2 07 พฤษภาคม 2562 52
โอนขายบิล โครงการการพัฒนาระบบประเมินผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวฯ ค่าครุภัณฑ์ 03 พฤษภาคม 2562 56