เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนขายบิลค.ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯคืนศวข.ปทุมธานี 09 ตุลาคม 2562 8
โอนขายบิลค.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลติและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 (ปีที่ 3) 04 ตุลาคม 2562 10
โอนงบประมาณโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2562 04 ตุลาคม 2562 35
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62 04 ตุลาคม 2562 8
โอนเงินค.แหล่งพันธุกรรมยีนต้านทานความหลากหลายทางลักษณะการทำให้เกิดโรคฯ ให้ศวข.หนองคาย 02 ตุลาคม 2562 16
โอนเงินค.การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต (ปีที่ 2) งวดที่ 2 20 กันยายน 2562 15
โอนขายบิลค.Plantwise (RICE) Programme in Thailand 17 กันยายน 2562 17
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 2 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 8
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/2 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 6
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/1 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 6