เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนขายบิลค.การพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว ปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2562 50
โอนเงินค่าซ่อมแซมเครื่องสีข้าว ให้ศวข.ปทุมธานี 16 พฤศจิกายน 2562 12
โอนเงินรายได้ ตามมติครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 2562 08 พฤศจิกายน 2562 80
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62 08 พฤศจิกายน 2562 50
โอนขายบิลค.การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมฯ 01 พฤศจิกายน 2562 49
โอนขายบิลค.การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนฯ 29 ตุลาคม 2562 30
โอนขายบิลค.ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯคืนศวข.ปทุมธานี 09 ตุลาคม 2562 22
โอนขายบิลค.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปฯ (ปีที่ 3) 04 ตุลาคม 2562 33
โอนงปม.โครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2562 04 ตุลาคม 2562 213
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62 04 ตุลาคม 2562 74