เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติจัดประชุมและโอนจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (ค.66/63) 24 June 2563 154
ขออนุมัติเเพิ่มบุคคลเป้าหมายและงบประมาณ กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 22 June 2563 170
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม (ค.64/63) 22 June 2563 209
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (ค.63/63) 19 June 2563 201
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ประจำปี 2563 (ค.62/63) 19 June 2563 86
ขออนุมัติโอนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งและเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (ค.61/63) 10 June 2563 222
ขออนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 เพิ่มเติม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 10 June 2563 461
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบเสร็จรับเงิน (ค.59/63) 09 June 2563 140
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.58/63) 08 June 2563 241
ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ปี 2563 เพิ่มเติม (ค.57-63) 04 June 2563 96