เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.271) 24 กรกฎาคม 2562 55
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 84
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. ปทุมธานี (ค.270) 19 กรกฎาคม 2562 36
โอน คชจ. ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ค.269) 19 กรกฎาคม 2562 45
โอนเงินค่ารับรองข้าราชการจากเมียนม่า (ค.268) 19 กรกฎาคม 2562 36
โอนเงิน งปม. คืนกรมการข้าว (ค.267) 19 กรกฎาคม 2562 128
โอนเงินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) ปี 2562 (ค.266) 11 กรกฎาคม 2562 56
โอนจัดสรร งปม. ของกองวิจัยและพัฒนาข้าวให้ศูนย์ฯ (ค.262-265) 10 กรกฎาคม 2562 61
โอนจัดสรร งปม.เพิ่มเติม ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2562 ให้ ศวข.เชียงใหม่ (ค.261) 08 กรกฎาคม 2562 39
โอนจัดสรรงปม.เพิ่มเติมค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 (ค.260) 08 กรกฎาคม 2562 108