เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 เพิ่มเติม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 10 June 2563 330
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบเสร็จรับเงิน (ค.59/63) 09 June 2563 120
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.58/63) 08 June 2563 120
ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ปี 2563 เพิ่มเติม (ค.57-63) 04 June 2563 76
ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ในนาแปลงใหญ่ ปี 2563 01 June 2563 328
ขออนุมัติปรับแผนและโอนงบประมาณกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมแพภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 27 May 2563 227
โอนงปม.จ้างพนักงานราชการ ศวข.ร้อยเอ็ด ค.53/63 26 May 2563 69
ขออนุมัติปรับงบประมาณ และสนับสนุนงบประมาณ 25 May 2563 217
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว คืนให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 25 May 2563 535
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 25 May 2563 193