เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 3 (ค.243) 26 มิถุนายน 2562 35
โอนเงินงบประมาณจากศมข.พัทลุงให้ศวข.พัทลุง (ค.242) 26 มิถุนายน 2562 22
โอนเงินค.ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเคมีอันตรายด้วยชีวเขตกรรม (ค.241) 26 มิถุนายน 2562 27
โอนเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ (ค.240) 26 มิถุนายน 2562 45
โอนเงินงบประมาณศวข.ร้อยเอ็ดให้ศวข.สุรินทร์ (ค.239) 26 มิถุนายน 2562 31
โอนเงินค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินการฟ้องคดี (ค.238) 26 มิถุนายน 2562 28
โอนเงินค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.251) 25 มิถุนายน 2562 40
โอนคืนงบประมาณคชจ.ในการฝึกอบรม 2 หลักสูตร (ค.250) 24 มิถุนายน 2562 46
โอนเงินงบประมาณค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 (ค.249) 24 มิถุนายน 2562 61
โอนเงินงบประมาณค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ค.248) 24 มิถุนายน 2562 62