เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่าใช้จ่ายติดตามงานโครงการ (ค.277) 31 กรกฎาคม 2562 42
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.276) 26 กรกฎาคม 2562 66
โอนเงินเพื่อเป็นคชจ.เดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปี 2562 (ค.275) 25 กรกฎาคม 2562 70
โอนเงินกิจกรรมหลักบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา (ค.274) 25 กรกฎาคม 2562 50
โอนเงินค่าใช้จ่ายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ค.273) 24 กรกฎาคม 2562 38
โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงปม.รายจ่ายอื่น ค่าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจฯ รุ่นที่ 1 (ค.272) 24 กรกฎาคม 2562 32
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.271) 24 กรกฎาคม 2562 53
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 83
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. ปทุมธานี (ค.270) 19 กรกฎาคม 2562 36
โอน คชจ. ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ค.269) 19 กรกฎาคม 2562 45