เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงปม.ปี 63 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (โอนครั้งที่ 4) จากงบดำเนินงานปีงปม.2563 ค.79 16 July 2563 142
ขออนุมัติโอนจัดวรรงบประมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ค.78/63) 15 July 2563 130
ขออนุมัติงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ค.77/63) 14 July 2563 102
ขอโอนจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ งบประมาณประจำปี 2563 (ค.75-63) 13 July 2563 116
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.73/63) 03 July 2563 145
ขอคืนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 July 2563 124
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 (ค.71/63) 30 June 2563 207
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 หลักสูตร "การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.70/63) 30 June 2563 148
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันดีเด่น ระดับภาค 26 June 2563 154
ขออนุมัติจัดสัมมนา "การวิจัยพันธุ์ข้าวตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ในนาแปลงใหญ่ (ค.67/63) 24 June 2563 106