เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 05 กรกฎาคม 2562 71
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้าว (ค.258) 04 กรกฎาคม 2562 24
โอนเงินเพื่อแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ค.257) 04 กรกฎาคม 2562 22
โอนเงินสนับสนุนโครงการเกษตรวิชาตามพระราชดำริ (ค.256) 03 กรกฎาคม 2562 30
โอนเงินคชจ.เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว (ค.255) 03 กรกฎาคม 2562 33
โอนเงินค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ ศมข.กาฬสินธุ์ และศมข.สุราษฎร์ธานี (ค.254) 02 กรกฎาคม 2562 24
โอนเงินค.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวจาก ศวข.นครราชสีมา ให้ศวข.ขอนแก่น (ค.253) 02 กรกฎาคม 2562 18
โอนเงินคชจ.การจัดสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวคืน สสข. (ค.252) 28 มิถุนายน 2562 30
โอนเงินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 (ค.245) 26 มิถุนายน 2562 41
โอนเงินเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบตรวจรับรองมาตรฐานข้าวปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (ค.244) 26 มิถุนายน 2562 34