เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัิตโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 (ค.88/63) 06 August 2563 82
ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบกลางโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 คืนกรมการข้าว (ค.87/63) 06 August 2563 93
โอนสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (ค.86/63) 06 August 2563 121
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 (ค.85/63) 04 August 2563 107
อนุมัติดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาดและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ค.84/63 31 July 2563 81
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 30 July 2563 315
โอนเงินงปม.เพิ่มเติม ค.ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ ศมข.สกลนคร ครั้งที่ 83/63 23 July 2563 80
โอนงปม.จากศวช.เชียงรายคืนกพภ. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ครั้งที่ 82/63 23 July 2563 53
โอนงปม.เพิ่มเติม ให้ศมข.พัทลุง เป็นคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ ค. 81/63 20 July 2563 83
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 หลักสูตร "การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.80/63) 17 July 2563 115