เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 (ค.71/63) 30 June 2563 182
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 หลักสูตร "การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.70/63) 30 June 2563 118
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันดีเด่น ระดับภาค 26 June 2563 134
ขออนุมัติจัดสัมมนา "การวิจัยพันธุ์ข้าวตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ในนาแปลงใหญ่ (ค.67/63) 24 June 2563 87
ขออนุมัติจัดประชุมและโอนจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (ค.66/63) 24 June 2563 129
ขออนุมัติเเพิ่มบุคคลเป้าหมายและงบประมาณ กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 22 June 2563 107
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม (ค.64/63) 22 June 2563 182
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (ค.63/63) 19 June 2563 99
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ประจำปี 2563 (ค.62/63) 19 June 2563 73
ขออนุมัติโอนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งและเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (ค.61/63) 10 June 2563 198