เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงปม.เพิ่มเติม ค.ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ ศมข.สกลนคร ครั้งที่ 83/63 23 July 2563 61
โอนงปม.จากศวช.เชียงรายคืนกพภ. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ครั้งที่ 82/63 23 July 2563 36
โอนงปม.เพิ่มเติม ให้ศมข.พัทลุง เป็นคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ ค. 81/63 20 July 2563 55
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 หลักสูตร "การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.80/63) 17 July 2563 97
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงปม.ปี 63 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (โอนครั้งที่ 4) จากงบดำเนินงานปีงปม.2563 ค.79 16 July 2563 117
ขออนุมัติโอนจัดวรรงบประมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ค.78/63) 15 July 2563 108
ขออนุมัติงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ค.77/63) 14 July 2563 84
ขอโอนจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ งบประมาณประจำปี 2563 (ค.75-63) 13 July 2563 98
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.73/63) 03 July 2563 129
ขอคืนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 July 2563 104