เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินเปลี่ยนแปลงงปม.ค.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ค.83 28 January 2563 108
โอนจัดสรรงปม. จัดหาเมล็ดพันธุ์จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้ค.ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 63 ค.82 28 January 2563 65
โอนเงินสนับสนุนคชจ.ดำเนินงานค.พระดาบสัญจร ปี 63 ค.81 22 January 2563 48
โอนเงินเพิ่มเติมให้ศวข.คลองหลวง ค.80 22 January 2563 42
โอนเงินจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคอีสาน ปี63 ค.79 20 January 2563 60
โอนเงินจัดงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่งฯค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ค.78 20 January 2563 99
โอนเงินค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี63/64 เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศมข.จำนวน 20 แห่ง ค.77(งบกลาง) 20 January 2563 156
โอนเงินงปม.ปี63 ค.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตา(โอนครั้งที่ 2) ค.76 20 January 2563 176
โอนเงินค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและค.ธนาคารสินค้าเกษตร ค.75 20 January 2563 133
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 ค.74 20 January 2563 141