เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. ปทุมธานี (ค.270) 19 กรกฎาคม 2562 28
โอน คชจ. ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ค.269) 19 กรกฎาคม 2562 36
โอนเงินค่ารับรองข้าราชการจากเมียนม่า (ค.268) 19 กรกฎาคม 2562 30
โอนเงิน งปม. คืนกรมการข้าว (ค.267) 19 กรกฎาคม 2562 39
โอนเงินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) ปี 2562 (ค.266) 11 กรกฎาคม 2562 46
โอนจัดสรร งปม. ของกองวิจัยและพัฒนาข้าวให้ศูนย์ฯ (ค.262-265) 10 กรกฎาคม 2562 49
โอนจัดสรร งปม.เพิ่มเติม ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2562 ให้ ศวข.เชียงใหม่ (ค.261) 08 กรกฎาคม 2562 29
โอนจัดสรรงปม.เพิ่มเติมค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 (ค.260) 08 กรกฎาคม 2562 58
โอนจัดสรร งปม. เพิ่มเติม ค.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค.259) 08 กรกฎาคม 2562 53
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 05 กรกฎาคม 2562 84