เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินงบประมาณเพิ่ม (ค.93/63) 20 August 2563 74
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.91/63) 18 August 2563 67
ขอจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงาน (ค.90/63) 14 August 2563 61
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ค.89/63) 10 August 2563 76
ขออนุมัิตโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 (ค.88/63) 06 August 2563 60
ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบกลางโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 คืนกรมการข้าว (ค.87/63) 06 August 2563 67
โอนสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (ค.86/63) 06 August 2563 99
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 (ค.85/63) 04 August 2563 86
อนุมัติดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาดและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ค.84/63 31 July 2563 63
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 30 July 2563 293