เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณงบลงทุน ประจำปี 2563 (งบเหลือจ่าย ศมข.ขอนแก่น) 27 August 2563 95
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.108/63) 26 August 2563 117
ขอเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเติม (ค.107/63) 26 August 2563 81
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 คืนส่วนกลาง (ค.106/63) 26 August 2563 123
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม (ค.105/63) 26 August 2563 183
ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบกลางโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 คืนกรมการข้าว (ค.102/63) 25 August 2563 120
ขออนุมัติจัดสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และขอเสนอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี พ.ศ. 2565 (ค.103/63) 25 August 2563 126
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กลับคืนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (ค.101/63) 24 August 2563 84
ขออนุมัติยกเลิกการจัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง 4 ครั้ง เพื่อนำไปดำเนินงานโครงการและรายการใหม่ (ค.100/63) 24 August 2563 79
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.99/63) 24 August 2563 50