เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมการตรวจประเมินฯ (ค.290-291) 20 สิงหาคม 2562 29
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ.สาธารณูปโภคเพิ่มเติม (ค.289) 15 สิงหาคม 2562 28
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.288) 15 สิงหาคม 2562 20
โอน งปม. งบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่าย สบก. (ค.287) 15 สิงหาคม 2562 16
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.286) 15 สิงหาคม 2562 14
โอนเงินค่ารับรองเอกอัครราชทูตฯเกาหลี ให้ ศวข.ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562 11
โอนเงินคชจ.การฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น" รุ่นที่ 35 (ค.284) 08 สิงหาคม 2562 16
โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงงปม.รายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2562 (ค.283) 08 สิงหาคม 2562 25
โอนเงิน คชจ. การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดครบวงจร (ค.282) 07 สิงหาคม 2562 29
โอนเงิน คชจ.เดินทางอบรมโปรแกรมงบประมาณฯ (ค.281) 06 สิงหาคม 2562 19