เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติจัดสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และขอเสนอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี พ.ศ. 2565 (ค.103/63) 25 August 2563 104
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กลับคืนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (ค.101/63) 24 August 2563 66
ขออนุมัติยกเลิกการจัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง 4 ครั้ง เพื่อนำไปดำเนินงานโครงการและรายการใหม่ (ค.100/63) 24 August 2563 61
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.99/63) 24 August 2563 29
ขออนุมัติจัดสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 (ค.92/63) 24 August 2563 32
ขอเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเติม (ค.98/63) 21 August 2563 59
ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เพิ่มเติม) (ค.97/63) 21 August 2563 35
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี 2563 คืนกรมการข้าว (ค.96/63) 21 August 2563 111
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลับคืนให้ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.95/63) 21 August 2563 38
ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) (ค.94/63) 20 August 2563 95