เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงกลับคืนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (8-63) 26 March 2563 124
โอนจัดสรรงบประมาณงานวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นไปยังศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา (ค. 7-63) 26 March 2563 50
โอนเงินในแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 26 March 2563 102
โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว (งวดที่ 2) ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 24 March 2563 237
โอนอนุมัติหลักการและจัดสัมมนาโครงการสัมมนาขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (ค.6/63) 24 March 2563 148
โอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 23 March 2563 301
โอนจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 63 ค.4/63 20 March 2563 185
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มี.ค.-ก.ย.63) ค.1/63 18 March 2563 990
โอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 18 March 2563 270
โอนจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค.3/63 14 March 2563 227