เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินเพื่อรอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค.211) 02 May 2562 159
โอนเงินงปม.ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ ศมข. 6 แห่ง (ค.210) 02 May 2562 239
โอนเงินงบประมาณค.พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ค.209) 01 May 2562 177
โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร (ค.208) 01 May 2562 95
โอนเงินเพื่อรอเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น นายอนุชาติ คชสถิตย์ (ค.206) 29 April 2562 121
โอนเงินค.ต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ (ค.205) 29 April 2562 643
โอนเงินก.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะและค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ค.202-204) 26 April 2562 138
โอนเงินค่าใช้จ่ายอบรมข้าราชการใหม่ จำนวน 7 ราย (ค.200) 25 April 2562 166
โอนเงินค.นาแปลงใหญ่คืนสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (ค.199) 24 April 2562 264
โอนเงินงบประมาณกิจกรรมหลักบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฯ (ค.198) 24 April 2562 183