เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าไฟฟ้าของศมข.พิจิตร (ค.222) 16 May 2562 113
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ค.221) 16 May 2562 172
โอนเงินงบประมาณเบิกแทนส.ป.ก. (ค.219-220) 15 May 2562 131
โอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนข้าวฯ (ค.218) 15 May 2562 110
โอนค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่น (MAFF) (ค.217) 15 May 2562 116
โอนเปลี่ยนแปลงค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APSA) (ค.216) 15 May 2562 121
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ค.215) 11 May 2562 150
โอนเงินงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น (นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์) (ค.214) 10 May 2562 150
โอนเงินค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ของสวช. (ค.213) 10 May 2562 165
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.212) 03 May 2562 225