เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอคืนเงินงบบุคลากร และเงินสมทบประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.124/63) 14 September 2563 52
ขอส่งสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและคืนเงินงบประมาณโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 (123/63) 14 September 2563 85
โอนจัดสรรงปม.ค.ตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจริยะ ค.แปลงใหญ่ ค.122/63 11 September 2563 70
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 5/2563 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว 11 September 2563 149
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 4/2563 กิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน 11 September 2563 135
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลับคืน กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.121/63) 11 September 2563 60
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ค.120-63) 11 September 2563 43
ขอเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ค.119/63) 11 September 2563 59
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม (ค.118/63) 10 September 2563 82
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่จากกรมการข้าว (ค.117/63) 10 September 2563 58