เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 62 (ค.369) 03 ตุลาคม 2562 83
โอนเงินกิจกรรมบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้ ศมข.พัทลุง และ ศมข.เชียงใหม่ (ค.360) 23 กันยายน 2562 22
โอนเงินผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ค.359) 20 กันยายน 2562 30
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สำนักบริหารกลาง (ค.358) 20 กันยายน 2562 35
โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ไปตั้งจ่าย สบก. (ค.357) 18 กันยายน 2562 35
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณค.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ค.356) 16 กันยายน 2562 48
โอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (ค.350-355) 16 กันยายน 2562 46
โอนเงินงบบุคลากรไปตั้งจ่ายที่กรมการข้าว เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน (ค.345) 13 กันยายน 2562 26
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. และ สวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ค.347-348) 11 กันยายน 2562 36
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ค.ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.346) 11 กันยายน 2562 40