เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรร งปม.เพิ่มเติม ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2562 ให้ ศวข.เชียงใหม่ (ค.261) 08 July 2562 88
โอนจัดสรรงปม.เพิ่มเติมค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 (ค.260) 08 July 2562 180
โอนจัดสรร งปม. เพิ่มเติม ค.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค.259) 08 July 2562 122
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 05 July 2562 148
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 05 July 2562 144
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้าว (ค.258) 04 July 2562 83
โอนเงินเพื่อแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ค.257) 04 July 2562 82
โอนเงินสนับสนุนโครงการเกษตรวิชาตามพระราชดำริ (ค.256) 03 July 2562 93
โอนเงินคชจ.เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว (ค.255) 03 July 2562 100
โอนเงินค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ ศมข.กาฬสินธุ์ และศมข.สุราษฎร์ธานี (ค.254) 02 July 2562 98