เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินกิจกรรมขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ค.225) 24 May 2562 98
โอนเงินคชจ.จัดนิทรรศการด้านข้าวในงานสีสรรพรรณไม้ (ค.224) 24 May 2562 83
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 23 May 2562 149
โอนเงินค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค.223) 16 May 2562 140
โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าไฟฟ้าของศมข.พิจิตร (ค.222) 16 May 2562 99
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ค.221) 16 May 2562 161
โอนเงินงบประมาณเบิกแทนส.ป.ก. (ค.219-220) 15 May 2562 119
โอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนข้าวฯ (ค.218) 15 May 2562 100
โอนค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่น (MAFF) (ค.217) 15 May 2562 100
โอนเปลี่ยนแปลงค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APSA) (ค.216) 15 May 2562 107