เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินกิจกรรมบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้ ศมข.พัทลุง และ ศมข.เชียงใหม่ (ค.360) 23 September 2562 106
โอนเงินผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ค.359) 20 September 2562 137
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สำนักบริหารกลาง (ค.358) 20 September 2562 134
โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ไปตั้งจ่าย สบก. (ค.357) 18 September 2562 120
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณค.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ค.356) 16 September 2562 126
โอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (ค.350-355) 16 September 2562 130
โอนเงินงบบุคลากรไปตั้งจ่ายที่กรมการข้าว เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน (ค.345) 13 September 2562 138
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. และ สวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ค.347-348) 11 September 2562 115
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ค.ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.346) 11 September 2562 116
โอนเงินงบกลาง ค.ข้าวอินทรีย์ ไปตั้งจ่ายที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.344) 09 September 2562 118