เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงบประมาณ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ให้ ศมข. และศวข. (ค.49) 15 November 2562 263
โอน งปม. แผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คืน สบก. (ค.48) 15 November 2562 202
โอนเงิน งปม. เบิกแทนกัน ค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ให้ กสก. และ สศก. 14 November 2562 160
โอนเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมจัดทำข่าวเผยแพร่ข้าวพันธุ์ กข43 ให้ สบก (ค.47) 13 November 2562 105
โอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาโครงการ Robotics Summit 2019 (ค.46) 11 November 2562 111
โอนเงิน คชจ. นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศวข.เชียงราย (ค.45) 11 November 2562 94
โอนเงิน งปม. (เพิ่มเติม) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ กพภ. กรข. และ กคร. (ค.44) 11 November 2562 281
โอนเงินงบประมาณปรับปรุงพันธุ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ให้ สวช. และ ศวข. 9 แห่ง (ค.43) 08 November 2562 116
โอนเงินค่าจัดนิทรรศการ "การตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร" (ค.42) 08 November 2562 103
โอนเงิน ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ให้ สวช. และส่วนภูมิภาค (ค.41) 08 November 2562 149