เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่าใช้จ่ายติดตามงานโครงการ (ค.277) 31 July 2562 85
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.276) 26 July 2562 147
โอนเงินเพื่อเป็นคชจ.เดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปี 2562 (ค.275) 25 July 2562 134
โอนเงินกิจกรรมหลักบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา (ค.274) 25 July 2562 87
โอนเงินค่าใช้จ่ายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ค.273) 24 July 2562 82
โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงปม.รายจ่ายอื่น ค่าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจฯ รุ่นที่ 1 (ค.272) 24 July 2562 77
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.271) 24 July 2562 145
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 24 July 2562 119
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. ปทุมธานี (ค.270) 19 July 2562 77
โอน คชจ. ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ค.269) 19 July 2562 89