เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติโอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.134/63) 15 September 2563 99
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.133/63) 15 September 2563 179
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.132/63) 15 September 2563 50
ขออนุมัติดอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.131/63) 15 September 2563 91
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี 2563 คืนกรมการข้าว (ค.130/63) 14 September 2563 159
คืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.129/63) 14 September 2563 102
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (ค.128/63) 14 September 2563 110
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ (ค 14 September 2563 87
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 คืนเข้าบัญชีฝากคลังกรมการข้าว (126/63) 14 September 2563 157
ขออนุมัติโอนเงินคืนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2563 (125/63) 14 September 2563 50