เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ค.120-63) 11 September 2563 22
ขอเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ค.119/63) 11 September 2563 35
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม (ค.118/63) 10 September 2563 57
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่จากกรมการข้าว (ค.117/63) 10 September 2563 35
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมการข้าว (ค.116/63) 10 September 2563 73
ขอคืนเงินงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.115/63) 09 September 2563 52
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กลับคืนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (ค.114/63) 02 September 2563 70
ขอเงินสมทบประกันสังคม (ค.113-63) 02 September 2563 46
โอนงบประมาณเบิกแทนให้สำนักบริหารกลาง (ค.111-63) 02 September 2563 48
ขอเงินสมทบประกันสังคม (ค.112-63) 02 September 2563 33