เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคอีสาน ปี63 ค.79 20 January 2563 128
โอนเงินจัดงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่งฯค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ค.78 20 January 2563 219
โอนเงินค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี63/64 เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศมข.จำนวน 20 แห่ง ค.77(งบกลาง) 20 January 2563 273
โอนเงินงปม.ปี63 ค.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตา(โอนครั้งที่ 2) ค.76 20 January 2563 252
โอนเงินค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและค.ธนาคารสินค้าเกษตร ค.75 20 January 2563 228
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 ค.74 20 January 2563 292
โอนเงินงปม.จัดงาน 20 ปี สันป่าตอง 1 ข้าวเหนียวผลผลิตสูง คุณภาพดีของภาคเหนือตอนบน ค.73 15 January 2563 104
โอนเงินงปม.ค.ระบบส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ ปี 2563 ครั้งที่ 2 ค.72 15 January 2563 249
โอนค่าเช่าบ้านขรก.ระยะเวลา 6 เดือน ศวข.กระบี่(นายสุธรรม เฉิดโฉม) ค.71 15 January 2563 86
โอนเงินค่าเดินทางไปรช.อบรม นบต. รุ่น 37 ค.70 07 January 2563 166