เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ เพื่อคัดแยกขยะภายในกรมการข้าว (ค.93) 21 ธันวาคม 2561 90
โอนเงินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 62 คืนกพภ. (ค.92) 21 ธันวาคม 2561 107
โอนค่าใช้จ่ายจัดงานฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชาวนา (ค.91) 20 ธันวาคม 2561 171
โอนเงินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562 เพิ่มเติม (ค.90) 20 ธันวาคม 2561 190
โอนเงินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ค.89) 20 ธันวาคม 2561 148
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 3 (ค.88) 20 ธันวาคม 2561 208
โอนเงินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น (ค.85) 14 ธันวาคม 2561 183
โอนเงินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (ค.84) 13 ธันวาคม 2561 173
โอนเงินโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง (ค.83) 13 ธันวาคม 2561 164
โอนค่าใช้จ่ายติดตามให้คำแนะนำ (ค.82) 11 ธันวาคม 2561 152