เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค.223) 16 พฤษภาคม 2562 110
โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าไฟฟ้าของศมข.พิจิตร (ค.222) 16 พฤษภาคม 2562 61
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ค.221) 16 พฤษภาคม 2562 116
โอนเงินงบประมาณเบิกแทนส.ป.ก. (ค.219-220) 15 พฤษภาคม 2562 87
โอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนข้าวฯ (ค.218) 15 พฤษภาคม 2562 74
โอนค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่น (MAFF) (ค.217) 15 พฤษภาคม 2562 71
โอนเปลี่ยนแปลงค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APSA) (ค.216) 15 พฤษภาคม 2562 80
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ค.215) 11 พฤษภาคม 2562 99
โอนเงินงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น (นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์) (ค.214) 10 พฤษภาคม 2562 102
โอนเงินค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ของสวช. (ค.213) 10 พฤษภาคม 2562 116