เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรงปม. จัดหาเมล็ดพันธุ์จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้ค.ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 63 ค.82 28 January 2563 220
โอนเงินสนับสนุนคชจ.ดำเนินงานค.พระดาบสัญจร ปี 63 ค.81 22 January 2563 86
โอนเงินเพิ่มเติมให้ศวข.คลองหลวง ค.80 22 January 2563 80
โอนเงินจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคอีสาน ปี63 ค.79 20 January 2563 102
โอนเงินจัดงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่งฯค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ค.78 20 January 2563 141
โอนเงินค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี63/64 เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศมข.จำนวน 20 แห่ง ค.77(งบกลาง) 20 January 2563 204
โอนเงินงปม.ปี63 ค.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตา(โอนครั้งที่ 2) ค.76 20 January 2563 228
โอนเงินค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและค.ธนาคารสินค้าเกษตร ค.75 20 January 2563 200
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 ค.74 20 January 2563 206
โอนเงินงปม.จัดงาน 20 ปี สันป่าตอง 1 ข้าวเหนียวผลผลิตสูง คุณภาพดีของภาคเหนือตอนบน ค.73 15 January 2563 82