เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนากระบงนการผลิตสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว ค.15-63 01 April 2563 587
ขอสนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ค.13-63 01 April 2563 102
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 30 March 2563 691
โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 เพิ่มเติม (ค.11-63) 30 March 2563 217
โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) งบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 (ค.12-63) 30 March 2563 215
โอนงปม.ค.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ค.10/63 27 March 2563 139
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงกลับคืนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (8-63) 26 March 2563 173
โอนจัดสรรงบประมาณงานวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นไปยังศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา (ค. 7-63) 26 March 2563 162
โอนเงินในแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 26 March 2563 240
โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว (งวดที่ 2) ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 24 March 2563 330