เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการให้ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ครั้งที่ 27-63 22 April 2563 116
โอนงบประมาณโครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองเมล็ดพันธ์ุข้าว 20 April 2563 149
โอนงบประมาณคืนกองวิจัยและพัฒนาข้าว กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 16 April 2563 220
ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ปี 2563 14 April 2563 124
โอนเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2563 14 April 2563 145
โอนงบประมาณปี 2563 ดครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ครั้งที่ 3) 08 April 2563 329
โอนงบประมาณงาน"กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี" 08 April 2563 86
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง ค.21-63 03 April 2563 276
โอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ค.18-63 03 April 2563 167
โอนงบประมาณจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ค.20-63 03 April 2563 160