เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (ค.128/63) 14 September 2563 32
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ (ค 14 September 2563 23
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 คืนเข้าบัญชีฝากคลังกรมการข้าว (126/63) 14 September 2563 31
ขออนุมัติโอนเงินคืนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2563 (125/63) 14 September 2563 21
ขอคืนเงินงบบุคลากร และเงินสมทบประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.124/63) 14 September 2563 21
ขอส่งสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและคืนเงินงบประมาณโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 (123/63) 14 September 2563 30
โอนจัดสรรงปม.ค.ตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจริยะ ค.แปลงใหญ่ ค.122/63 11 September 2563 45
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 5/2563 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว 11 September 2563 98
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 4/2563 กิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน 11 September 2563 97
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลับคืน กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.121/63) 11 September 2563 43