เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแจ้งคืนเงินงบประมาณกิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 (ค.144/63) 29 September 2563 225
ขออนุมัติโอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.143/63) 25 September 2563 240
ขอสนับสนุนเงินงบประมาณของกรมการข้าว (ค.142/63) 23 September 2563 250
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.141/63) 22 September 2563 164
แจ้งงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.140/63) 21 September 2563 162
ขอเงินประกันสังคมคืน (ค.139/63) 21 September 2563 94
ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) (ค.138/63) 21 September 2563 96
ขอส่งคืนเงินกรมการข้าว (ค.137/63) 17 September 2563 202
ขออนุมัติโอนเงินโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศคืนกรมการข้าว (ค.136/63) 15 September 2563 186
ขอโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ค.135/63) 15 September 2563 88