เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 (ค.85/63) 04 August 2563 33
อนุมัติดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาดและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ค.84/63 31 July 2563 31
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 30 July 2563 187
โอนเงินงปม.เพิ่มเติม ค.ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ ศมข.สกลนคร ครั้งที่ 83/63 23 July 2563 32
โอนงปม.จากศวช.เชียงรายคืนกพภ. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ครั้งที่ 82/63 23 July 2563 21
โอนงปม.เพิ่มเติม ให้ศมข.พัทลุง เป็นคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ ค. 81/63 20 July 2563 38
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 หลักสูตร "การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.80/63) 17 July 2563 80
ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงปม.ปี 63 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (โอนครั้งที่ 4) จากงบดำเนินงานปีงปม.2563 ค.79 16 July 2563 89
ขออนุมัติโอนจัดวรรงบประมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ค.78/63) 15 July 2563 65
ขออนุมัติงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ค.77/63) 14 July 2563 71