โอนจัดสรรงปม.ค.ตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจริยะ ค.แปลงใหญ่ ค.122/63

รายละเอียดการโอน ... คลิก